Hello English
Hello English
Hello English
12 பல் மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Words used at dentist's clinic: 

1. Fall out to separate. When one thing separates from another thing. Often used with teeth and hair. (ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று பிரிந்து வருவது(பற்கள், முடி போன்றவை)) 

2. Keep up continue. (இதையெ தொடரவும்) 

3. Cut out stop. (நிறுத்துதல்) 

4. Cut down reduce consume less. (குறைவாக்குதல், குறைவாக உண்) 

5. Lie down to put your body in the position where it is flat and horizontal like being in bed. (கிடைமட்டமாக படுத்தல்) 

6. Come back remember (ஞாபகப்படுத்துதல்) 

7. Pull out remove using force. (பிடுங்கி எடுத்தல்) 

8. Wear off the effects of something like drug/medicine end gradually. (மருந்தின் வீரியம் படிப்படியாக உடலில் குறைதல்) 

9. Check up (noun) inspection or examination. (பரிசோதித்தல்) 

10. Check out inspect, examine or investigate. (ஆராய்ந்து பார்த்தல்) 

11. Wash out use water or liquid to clean the inside of something. (தண்ணீர் அல்லது ஏதேனும் ஒரு திரவத்தைக் கொண்டு உள்ளுக்குள் சுத்தம் செய்தல்) 

12. Spit out to force something out of your mouth, especially saliva or liquid. (துப்புதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning