Hello English
Hello English
Hello English
8 'Interesting' என சொல்ல
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Ways to say 'Interesting': 

1. Intriguing: capable of arousing interest or curiosity (ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கொள்ளும் திறன்) 

2. Exciting: creating or arousing uncontrolled emotion (கட்டுப்பாடற்ற அளவு மகிழ்ச்சியில் உணர்ச்சிவசப்படுதல்) 

3. Fascinating: capturing interest as if by spell (வசீகரிக்கின்ற) 

4. Riveting: completely engrossing; compelling (முழுவதுமாக கவனத்தை ஈர்க்கின்ற) 

5. Absorbing: intensely interesting (அதீத ஆர்வம் காட்டுதல்) 

6. Engrossing: very interesting and needing all your attention (எல்லோருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்கின்ற) 

7. Gripping: firmly holding the attention or interest; exciting (கவனத்தைப் பற்றி இழுக்கும் செயல்) 


8. Newsworthy: sufficiently interesting to be reported in newspaper (ஒரு செய்தியாக இடம்பெறும் அளவு முக்கியத்துவம் பெற்ற) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning