Hello English
Hello English
Hello English
13 வணிக,வியாராக அழைப்புகளில் பேசுவதற்கான வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Phrasal Verbs: 

1. Branch out expand (கிளை விரிவாக்கம் செய்தல்) 
E. g. We need to branch out into new markets. 

2. Break into enter (with effort or force) (கடுமையான முயற்சியால் சந்தைக்குள் உள்நுழைதல்) 
E. g. It is difficult to break into the American market. 

3. Carry on continue (தொடர்தல்) 
E. g. John carried on working after the shop closed. 

4. Close down stop operating (பயன்பாட்டை நிறுத்துதல்) 
E. g. The company had to close down because of financial problems. 

5. Look forward to anticipate with pleasure (எதிர்பார்த்தல்) 
E. g. look forward to meeting you next week. 

6. Note down write (குறித்துக் கொள்ளுதல்) 
E. g. Note down the address so you don't forget. 

7. Step down resign or leave (a position/job) (வேலையிலிருந்து விலகுதல்) 
E. g. The manager stepped down for family reasons. 

8. Take off rise quickly (வேகமாக முன்னேறுதல்) 
E. g. Sales took off last quarter. 

Clarifying Things on Phone Call: போன் அழைப்பில் சரிபார்க்க வேண்டியவைகள்) 

When talking on conference call, there is chance that your Internet connection will be poor, or that the quality of the call will be poor. In these cases, you might miss out on something that someone said. (சில நேரங்களில் இணையம் சரியாக இல்லாமலோ அல்லது அழைப்பின் தரம் சரியாக இல்லாமல்போகும் போது மற்றவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்பது புரியாமல் போகும்போது) 

1. "Could you speak more slowly, please?" (தயவுசெய்து கொஞ்சம் மெதுவாகப் பேச முடியுமா?) 

2. "Could you repeat that, please?" (தயவுசெய்து அதைத் திரும்பக் கூற முடியுமா?) 

3. "Would you mind spelling that for me, please?" (தயவுசெய்து, ஒவ்வொரு எழுத்தாகக் கூற முடியுமா?) 

4. "Could you explain that in another way, please?" (தயவுசெய்து வேறுவகையில் விளக்க முடியுமா?) 

5. "I'm afraid didn't get that. (எனக்கு பிடிபடவில்லை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning