Hello English
Hello English
Hello English
6 'TRAFFIC' சம்பந்தமான வினைச்சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'TRAFFIC' Phrasal Verbs: 

1. Stuck in traffic: to be caught in traffic jam. (போக்குவரத்து நெரிசலில் மாட்டிக்கொள்ளுதல்) 
E. g. am sorry am late. was stuck in traffic. 

2. Tie traffic up: to cause road traffic to stop. (வாகன நெரிசலை ஏற்படுத்துதல்) 
E. g. If you tie traffic up for too long, you'll get traffic ticket. 

3. Traffic jam: vehicle traffic that is so heavy and slow that it can no longer move. (போக்குவரத்து நெரிசல் மிக அதிகமாக இருப்பது எந்த வாகனமும் நகரமுடியாமல் இருத்தல்) 
E. g. Going to the airport, we got stuck in traffic jam for nearly and hour and missed our plane. 

4. Traffic calming: the act of building raised areas, small roundabouts, or other similar structures on roads, usually roads where there are houses, so that vehicles are forced to move more slowly along them. (வீடுகள் நிறைந்த சாலைகளில் வாகனங்களை மிக மெதுவாக இயக்க நிர்பந்தித்தல்) 

5. Traffic circle: place where three or more roads join and traffic must go around circular area in the middle, rather than straight across. (மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சாலைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் நடுவில் வட்ட வடிவ இடத்தைச் சுற்றி வாகனங்கள் செல்லுதல்) 

6. Traffic cone: cone shaped object that is usually red and white or yellow, used to keep vehicles away from an area of road temporarily, usually because repairs are being done to it. (கூம்பு வடிவ பொருள் பொதுவாக சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பது, வேலை நடக்கும் சாலைகளில் வைக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் வாகனங்கள் வராமல் தடுத்தல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning