Hello English
Hello English
Hello English
8 குற்றம் சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
CRIME Vocabulary Words: 

1. Pick pocketing: taking from another person's pockets (மற்றவரின் சட்டை, டவுசர் பையிலிருந்து திருடுதல்) 

2. Drunk driving: driving while under the influence of alcohol (குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுதல்) 

3. Vandalism: deliberate destruction or damage to building (கட்டடத்தை அத்துமீறி இடித்தல்) 

4. Arson: setting fire to property (பொருட்களில் தீ வைத்தல்) 

5. Abduction: kidnapping (ஆட்களைக் கடத்துதல்) 

6. Smuggling: illegal import or export (சட்டத்திற்குப் புறம்பாக பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்தல்) 

7. Fraud: deception for personal or financial gain (ஏமாற்றுதல்) 

8. Assault: physical attack (ஒருவரைத் தாக்குதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning