Hello English
Hello English
Hello English
8 'HOPE' சம்பந்தமான சொற்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
'HOPE' Phrasal Verbs: 

1. Count on: to depend on someone to do what you want or expect them to do for you. (ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு இன்னொருவரைச் சார்ந்திருத்தல்) 
2. Dream about: cherished aspiration, ambition, or ideal (லட்சியக் கனவு) 

3. Long for: to desire or pine for someone or something ஒரு விசயத்தை அடைவதற்காக ஆசைப்படுதல்) 

4. Look forward to: await eagerly (ஒரு விசயத்தை எதிர்பார்த்து இருத்தல் 

5. Watch for: to keep looking for someone or something to appear (ஒரு விசயம் தோன்றுவதற்காக தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருத்தல்) 

6. Yearn: have an intense feeling of longing for something, typically something that one has lost or been separated from. (இழந்த ஒன்றையோ அல்லது பிரிந்து சென்ற நபரையோ அல்லது பொருளையோ நினைத்திருத்தல்) 

7. Crave: feel powerful desire for (something) (ஒன்றின் மீது அதீத ஆசை) 

8. Expect: regard (something) as likely to happen (எதிர்பார்ப்பு) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning