Hello English
Hello English
Hello English
10 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕುರಿತಾದ ಶಬ್ದಕೋಶ ಪದಗಳು
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Mobile Phones Vocabulary Words: 

1. Cut off: to interrupt telephone conversation (ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮದ್ಯ ತಡೆಯುವುದು) 

2. Get through: to succeed in speaking to somebody on the telephone (ಓರ್ವರೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು) 

3. Hang on: to wait for short time (ತುಸು ಸಮಯ ಕಾಯಲು) 

4. Hang up: to end telephone conversation and put the phone down (ದೂರವಾಣಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು) 

5. Call back: to telephone somebody again or in return (ಮರಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಲು) 

6. Pick up: to answer telephone call (ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು) 

7. Put through: to connect by telephone (ದೂರವಾಣಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು) 

8. Speak up: to speak louder (ಜೋರು ಧನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು) 

9. Break up: to become inaudible over the telephone (ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗುವುದು) 

10. Hold on: to wait for short time (ತುಸು ಸಮಯ ಕಾಯಲು) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning