Hello English
Hello English
Hello English
10 Telephone சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Telephone Vocabulary Words: 

1. Cut off: to interrupt telephone conversation (பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே இடையில் அழைப்பு துண்டிக்கப்படுவது) 

2. Get through: to succeed in speaking to somebody on the telephone (ஒருவரோடு பேச முயற்சி செய்து இறுதியாக வெற்றிகரமாக பேசுவது) 

3. Hang on: to wait for short time (சிறிது நேரம் காத்திருப்பது) 

4. Hang up: to end telephone conversation and put the phone down (அழைப்பை துண்டித்து தொலைபேசியை வைப்பது) 

5. Call back: to telephone somebody again or in return (திரும்ப அழைப்பது) 

6. Pick up: to answer telephone call (வரும் அழைப்பை ஏற்பது) 

7. Put through: to connect by telephone (தொலைபேசியின் வாயிலாக இணைத்தல்) 

8. Speak up: to speak louder (சத்தமாக பேசுதல்) 

9. Break up: to become inaudible over the telephone (விட்டு விட்டு கேட்பது) 

10. Hold on: to wait for short time (காத்திருக்கச் சொல்வது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning