Hello English
Hello English
Hello English
10 ಬಗೆಯ ಚಹಾ
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Types of Tea: 

1. Oolong: kind of dark coloured China tea made by fermenting the withered leaves to about half the degree usual for black teas. (ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಹುದುಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಘಾಡ ಬಣ್ಣದ ಚೀನಾ ಚಹಾ) 

2. Earl grey: kind of China tea flavoured with bergamot. (ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂಥ ಗಿಡದ ಸವಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಚಹಾ) 

3. Black tea: tea served without milk. (ಹಾಲು ರಹಿತ ಚಹಾ) 

4. Green tea: tea made from unfermented leaves that is pale in colour and slightly bitter in flavour, produced mainly in China and Japan. (ಹುಡುಗಿಸದೆ ಇರುವ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾ, ಇದು ಕೊಂಚ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

5. Herbal tea: hot drink made with or flavoured with herbs. (ಮೂಲಿಕಾ ಚಹಾ) 

6. Yellow tea: It is produced similarly to green tea, but with an added step of being steamed under damp cloth after oxidation, giving the leaves slightly yellow colouring. (ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಯಂತೆಯೇ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆವಿಯಾಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಚಹಾ) 

7. Fermented tea: Fermented tea (also known as post fermented tea or dark tea) is class of tea that has undergone microbial fermentation, from several months to many years. (ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೊಂಡ ಚಹಾ) 

8. Matcha: powdered green tea leaves, dissolved in hot water to make tea or used as flavouring. (ಗ್ರೀನ್ ಚಹಾ ಸ್ವಾದದ ಹಾಲು ರಹಿತ ಚಹಾ) 

9. Chamomile: an infusion of dried flowers of sweet camomile. (ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೂಗಳ ಸ್ವಾದದ ಚಹಾ) 

10. Iced tea: chilled drink of sweetened tea without milk, typically flavoured with lemon. (ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾದಿಸಿದ ತಣ್ಣನೆಯ ಹಾಲು ರಹಿತ ಚಹಾ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning