Hello English
Hello English
Hello English
9 துணிகளில் அச்சுகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Types of fashion prints: 

1. Floral: associated with any plant form depicted whether it be flower bud or tree (பூக்களின் வடிவங்களை துணிகளில் அச்சிடுதல்) 

2. Geometrical: In this type of print, mathematical signs such as, plus, minus, division, multiplication etc are shown. Also, there is printing of all the geometrical instrument designs like triangle, rectangle etc, irrespective of colours. (கணிதக் குறியீடுகள் மற்றும் சதுரம், வட்டம் போன்ற வடிவங்களை அச்சிடுதல்) 

3. Paisley: droplet shaped vegetable motif. (நீர்த்துளி வடிவிலான அழகிய காய்கறிகளின் படங்களை அச்சிடுதல்) 

4. Animal/Skin: Printed replicas of various animal skins not necessarily the full body of the animal itself i. e. leopard, snake, alligator, zebra etc. (சிறுத்தை, வரிக்குதிரை, பாம்பு போன்ற விலங்குகளின் தோல்களைப்போன்றே துணிகளில் அச்சிடுவது) 

5. Stripes: There can be different types of stripes for eg. – Diagonal, horizontal, vertical, curved, lamp post stripes etc. (விதவிதமாக கோடுகள் அச்சிடுவது, குறுக்காக, நெடுக்காக, வளைவாக போன்ற கோடுகள்) 

6. Abstract: This print is made using the different shapes with matching colour scheme. The shapes may be irregular or there is possibility of combination if different shapes. (வழக்கமாக வடிவங்களாக இல்லாமல் ஒழுங்கற்ற வடிவங்களை விதவிதமாக அச்சிடுவது) 

7. Checkered Print: Checks are the prints which are got by interesting horizontal and vertical lines at ninety degree angles. They can be huge as well as small in size. (கட்டம் கட்டமாக அச்சிடுவது, பெரிய கட்டங்கள், சின்ன கட்டங்கள் என பல அளவுகளில்) 

8. Polka Dots Print: The dots are the spots either designed or plain and come in all colours of choice. (பல வண்ணங்களில் புள்ளிகளாக அச்சிடுவது) 

9. Zigzag: pattern made up of small corners at variable angles, though constant within the zigzag, tracing path between two parallel lines(z வடிவங்களில் பல வண்ணங்களில் அச்சிடுவது) 

To know more about these designs or to buy them, click here: http://fkrt. it/yadkN!NNNN 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning