Hello English
Hello English
Hello English
6 வகையான குடிபானங்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Different kind of drinks: 

1. Punch: drink made from wine or spirits mixed with water, fruit juices, spices, etc. and typically served hot. (மதுவோடு தண்ணீர் அல்லது ப‌ழ ரசங்கள் சேர்த்து சற்று சூடாக தயாரிக்கப்படுவது) 

2. Smoothie: thick, drink of fresh fruit pureed with milk, yogurt, or ice cream. (பழங்களை பால், ஐஸ்க்ரீம் அல்லது தயிர் போன்றவற்றில் நன்கு கலக்கி மிக மிருதுவான பானமாக தயாரிப்பது) 

3. Shake: short for milkshake (பாலுடன் ஐஸ்க்ரீம் கலந்து தயாரிக்கப்படும் கல‌வை) 

4. Sangria: Spanish drink of red wine mixed with lemonade, fruit, and spices. (மதுவுடன் பழம் அல்லது எலுமிச்சை சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை ஸ்பெயின் நாட்டு பானம்) 

5. Cooler: long drink, especially mixture of wine, fruit juice, and soda water. (மது, சோடா தண்ணீர், பழங்கள் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பானம்) 

6. Ale: any of various types of beer, usually one that is dark and bitter. (ஒரு வித கருமை நிறமுடைய கொஞ்சம் கசப்பான பீர் மது வகை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning