Hello English
Hello English
Hello English
9 வகையான காப்பி
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Types of Coffee: 

1. Brewed or Filtered: Drip brewed, or filtered, coffee is brewed by hot water passing slowly over roasted, ground coffee beans contained in filter. (காப்பி கொட்டையைப் பொடியாக்கி, அதில் சுடுநீர் கலந்து மெதுமெதுவான அந்த சுடுநீர் இறங்கி கிடைக்கும் காப்பி) 

2. Moka: Moka coffee is coffee brewed with moka pot, stovetop coffee maker which produces coffee by passing hot water pressurized by steam through ground coffee at lower pressure than an espresso maker. (குறைந்த அழுத்தத்தில் நீராவியை காப்பிக் கொட்டை வழியே செலுத்தி தயாரிக்கப்படும் ஒருவகை காப்பி) 

3. Espresso is brewed by using an espresso machine to force small amount of nearly boiling water and steam – about 86 to 95 °C (187 to 203 °F) – under pressure through finely ground and compacted coffee. (எஸ்பிரஸ்சோ இயந்திரம் மூலமாக 86 முதல் 95 டிகிரி வரை சூடாக உள்ள நீரைக்கொண்டு தயாரிக்கப்படும் ஒருவகை காப்பி) 

4. Breve: Espresso made with steamed mixture of half milk and half cream (i. e. half and half)(எஸ்பிரஸ்சோ காப்பியில் பாதி பால் பாதி க்ரீம் கலந்து தயாரிக்கப்படுவது) 

5. Cappuccino is coffee based drink prepared with espresso, hot milk, and steamed milk foam. (எஸ்பிரஸ்சோ, பால், பால்நுரை கலந்து தயாரிக்கப்படும் காப்பிசனோ 

6. latte is an espresso and steamed milk, [50][51] generally in 1:3 to 1:5 ratio of espresso to milk, with little foam on top. 

7. Mocha or café mocha or mochaccino: café mocha is variant of caffè latte. Like latte, it is typically one third espresso and two thirds steamed milk, but portion of chocolate is added, typically in the form of chocolate syrup 

8. Frappé: foam covered iced coffee drink made from spray dried instant coffee. 

9. Decaf: decaffeination process removes caffeine from coffee beans to lower the caffeine content. Decaffeinated coffee, sometimes known as "decaf, may be drunk as regular brewed coffee, instant, espresso, or as mix of regular caffeine beans and decaffeinated beans. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning