Hello English
Hello English
Hello English
7 விபத்து நேரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைசொற்றொடர்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Phrases used for an accident: 

1. To slam on the brakes: to try to stop the car very suddenly (திடீரென வாகனத்தை நிறுத்துவதற்காக பிரேக் அழுத்துதல்) 

2. Sideswiped: hit the side of the parked car while passing it (பக்கவாட்டில் நின்றுகொண்டிருக்கும் வாகனத்தின் மீது உரசுதல்) 

3. Rear ended: hit the back of the van (வாகனத்தின் பின்பகுதியில் இடித்தல்) 

4. Plowed into: an alternative way to say crashed into (crashed என்ற சொல்லின் மற்றொரு வார்த்தைப் பயன்பாடு (மோதுதல்) 

5. Skid: to slide without control on slippery surface like ice (வழுக்கலான பாதையில் சறுக்குதல்) 

6. Roll over: it turned upside down (தலைகீழாக கவிழ்தல்) 

7. Run over: when car passes over an object, animal, or person (ஒரு வாகனம் மற்றொரு பொருள், நபர் அல்லது விலங்கின் மீது ஏறுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning