Hello English
Hello English
Hello English
9 'Sleep' சம்பந்தமான வினைச்சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
'Sleep' Phrases and their meanings: 

1. My alarm clock goes off at 7am: ring சத்தம் எழுப்புதல்) 

2. usually wake up at 7am: stop sleeping தூக்கத்திலிருந்து எழும்புதல்) 

3. get up at 7. 30: leave my bed படுக்கையிலிருந்து எழும்புதல்) 

4. Sometimes drop off at work: go to sleep தூங்குதல்) 

5. Exercise can wear you out: make you tired களைப்பாகுதல்) 

6. You should lie down and rest: rest on your back (கிடைமட்டமாக படுத்தல்) 

7. You'll sleep in if you forget to set your alarm: sleep longer than wanted சாதாரண நேரத்தைவிட அதிகமாக தூங்குதல்) 

8. like to lie in at the weekend: stay in bed after waking up விழித்த பின்னும் படுக்கையிலேயே அதிக நேரம் இருத்தல்) 

9. Can sleep over at your house?: sleep at friend's house (நண்பர்களின் வீட்டில் தூங்குதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning