Hello English
Hello English
Hello English
ஆங்கில இலக்கணம்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
நான் ஆங்கிலம் பேசுவேன் Saying it in English: 

1. Correct speak English நான் ஆங்கிலம் பேசுவேன் 

2. Incorrect am speak English (இங்கு "am" பயன்படுத்த கூடாது) 
am speak English is incorrect English. In simple present tense, we do not need to add 'is/am/are' before the main verb (speak). 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning