Hello English
Hello English
Hello English
கவர் கடிதம் மற்றும் மின்னஞ்சல்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
When you are sending somebody your resume via mail, you should write few lines in the mail, specifying your key expertise areas and background, and attach cover letter. 

Here's Sample Cover Letter or email: 

Subject: Application for the Assistant Manager post (உதவி மேலாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பம்) 

Dear Mr. Gupta, 

My name is Jayesh Yadav, and I'm applying for the position of 'Assistant Manager' that was advertised in the September 12th edition of the Times of India. have also attached my credentials for your consideration. (என் பெயர் ஜயெஷ் யாதவ், மற்றும் நான் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் செப்டம்பர் 12 பதிப்பில் வந்த விளம்பரதின்படி 'உதவி மேலாளர்' பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறேன். நான் உங்கள் கருதல்லுக்காக என் சான்றிதழ்களை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். 

As recent graduate with managerial and administrative experience, believe that am strong candidate for position at ABC sales corporation. (மேலாளர் மற்றும் நிர்வாகப் அனுபவம் கொண்டு அண்மையில் ஒரு பட்டம் பெற்ற நான், ஏபிசி Sales Corporation னில் ஒரு நிலைக்கு நான் ஒரு வலுவான வேட்பாளர் என்று நான் நம்புகிறேன்) 

You specified that you are looking for someone with strong managerial skills. As B. Com (Hon. student, project manager for college events, and the head of my college marketing office, have become an efficient administrator with variety of experience. (நீங்கள் ஒரு வலுவான நிர்வாக திறன் கொண்ட ஒருவரை எதிர்பக்கிறிர்கள் என்பதை தெளிவாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. B. Com (Hon. படித்த ஒரு மாணவனாக, கல்லூரி நிகழ்வுகளில் ஒரு திட்ட மேலாளராக, என் கல்லூரி சந்தைப்படுத்தல் அலுவலகத்தின் தலைவராக, இப்படி பல்வேறு நிருவாக துரையின் அனுபவம் பெற்று நான் ஒரு சிறந்த நிருவாகியாக திகளுகிறேன். 

would highly appreciate an opportunity to discuss further on my candidature. look forward to hearing from you. (நான் என் விண்ணப்பத்தின் மீது மேலும் விவாதிக்க ஒரு வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். நான் உங்களிடம் இருந்து அழைப்பை எதிர்பார்க்கிறேன். 

Regards, 
Jayesh Yadav 
jayeshyadav@xyz. com 9876###### 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning