Hello English
Hello English
Hello English
உங்களைப் பற்றி கூறுங்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Interviewer: Tell me something about yourself. 

Candidate: Sir, was born and brought up in Chandigarh. completed my bachelor's degree in commerce from Delhi University. am loyal and diligent professional with keen interest in sales and marketing. (ஐயா, நான் பிறந்தது மற்றும் வளர்ந்து எல்லாம் சண்டிகரில். நான் தில்லி பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து வணிகவியல் பாடத்தில் என் இளங்கலை பட்டம் பெற்றேன். நான் விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங்(சந்தைபடுத்துதல்) ஆர்வமுள்ள ஒரு விசுவாசமான மற்றும் விடாமுயற்சி கொண்ட தொழிலாளி) 

(TIP: You do not need to tell your name again while replying to this question) 

Interviewer: Do you have any prior experience in sales? 

Candidate: Yes, sir. have two years of experience in sales. have worked with two leading retail stores in the sales department. (ஆமாம் ஐயா. எனக்கு விற்பனையில் இரண்டு ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளது. நான் முதன்மை சில்லறை விற்பனை கடைகளில் விற்பனை துறையில் இரண்டு ஆண்டுகள் வேலை செய்து இருக்கிறேன்) 

Interviewer: Tell me bit about your last job profile. 

Candidate: Sure. was working with Big Bazaar, and was responsible for sales and customer support at one of their outlets. primarily looked after the beauty and wellness section at Big Bazaar. My role involved making the customers aware of our products, responding to their queries, helping them in finding the right products, and also grievance handling. (நிச்சயமாக. நான் பிக் பஜாரில் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தேன், நான் அவர்களின் மையங்கள் ஒன்றில் விற்பனை மற்றும் வாடிக்கையாளர் ஆதரவு பொறுப்பில் இருந்தேன். நான் முதன்மையாக பிக் பஜாரில் அழகு மற்றும் ஆரோக்கிய (Beauty and Wellness) பிரிவில் பராமரிக்கும் பொறுப்பில் இருந்தேன். எனது பணி வாடிக்கையாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பது, பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதில் உதவுவது, அவர்களுக்கு பொருட்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு அளிப்பது, மற்று பிரஞ்சனைகளை கைளாள்வது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning