Hello English
Hello English
Hello English
Expressing love in English
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Ways to say 'I love you' 
(Mga paraan upang sabihin Mahal kita'): 

1. really like you and you are the best thing that has ever happened to me. 

(Ko talagang gusto mo at ikaw ay ang pinakamahusay na bagay na kailanman nangyari sa akin. 

2. You are adorable and love you! 

(Isasama mo kaibig ibig at pag ibig ko sa iyo!) 

3. cannot stop thinking about you. 

(Hindi ko mapigilang isipin ka. 

4. keep falling in love with you! 

(Panatilihing ako umiibig sa iyo!) 

5. My love for you is unconditional and eternal. 

(Aking pag ibig para sa iyo ay walang pasubali at walang hanggan. 

6. adore you! 

(Sinasamba Kita!) 

7. You are the love of my life! 

(Ikaw ang pag ibig ng aking buhay!) 

8. You have made me better person, will always need you by my side. 

(iyong ginawa akong mas mabuting tao ako ay palaging kailangan mo sa pamamagitan ng aking tagiliran. 

9. want to spend my whole life with you! 

(Gusto kong gastusin ang aking buong buhay sa iyo!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning