Hello English
Hello English
Hello English
ஒருவரை ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்த
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
11 WhatsApp Congratulatory Messages 

1. Hey, just heard about your new job. Congratulations. am really happy for you! 
(ஹே, இப்போதான் உங்கள் புது வேலையை பற்றி கேள்விப்பட்டேன், வாழ்த்துக்கள். நான் உங்களுக்காக மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். 

2. Congratulations on the success of your project. Wish you all the best for all your future endeavors as well. 
(உங்கள் திட்டம் வெற்றி அடைத்ததிற்கு வாழ்த்துக்கள். மேலும் உங்கள் எதிர்கால முயற்சிகள் வெற்றி பேர் வாழ்த்துக்கள். 

3. Elated to hear the new of the birth of your baby girl. Congratulations to you and your family! 

(உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தற்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் என் வாழ்த்துக்கள். 

4. Congratulations on winning the competition. always knew you would do well! :) 

(போட்டியில் வென்றதன் வாழ்த்துக்கள். நான் எப்போதும் நீங்கள் நன்றாக செய்விர்கள் என்று எனக்கு தெரியும்!) 

5. Congratulations on your promotion. You deserved it. 

(உங்கள் பதவி உயர்வுக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் அதற்க்கு தகுதியானவர்தான். 

6. hear you got engaged. That is terrific news. Congrats! 

(நான் உங்களுக்கு நிச்சயம் ஆகிவிட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன். மிகச்சிறப்பான செய்தி. வாழ்த்துகள்!) 

7. How to reply when someone congratulates you: 
Thank you so much for your wishes. That is really kind of you. 

(உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி. உங்கள் அன்பே போதுமானது. 

8. Thanks lot. couldn't have done it without your support! 

(மிக்க நன்றி. நான் உங்கள் ஆதரவை இல்லாமல் இதை செய்திருக்க முடியாது!) 

9. Thank you so much. Your wishes mean lot to me. 

(மிக்க நன்றி. உங்கள் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு மிகவும் சிறப்பானது. 

10. really appreciate your wishes. Thank you! 

(நான் உண்மையில் உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு பாராட்டுகிறேன். நன்றி!) 

11. Thanks lot. hope you will join the celebrations! 

(மிக்க நன்றி. நீங்கள் கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்விர்கள் என்று நம்புகிறேன்!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning