Hello English
Hello English
Hello English
अंग्रेज़ी में माफ़ी मांगना सीखिये
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp messages to say Sorry (WhatsApp mensahe sabihin pinagsisisihan): 

1. regret the delay in reaching your place, there was lot of traffic today. 

(ikinalulungkot ko ang pagka antala sa pag abot ng iyong lugar nagkaroon ng isang pulutong ng trapiko ngayon. 

2. Forgive me for being so rude. was very upset at that time. 

(Patawarin mo ako para sa pagiging kaya bastos. Ako ay napaka taob sa oras na iyon. 

3. apologize for all the trouble. My train was running late by an hour. 

(Humihingi ako ng paumanhin para sa lahat ng problema. 
ko tren ay tumatakbo huli sa pamamagitan ng isang oras. 

4. am sorry if hurt you in any manner. did not intend to. 

(pinagsisisihan kung nasaktan ko kayo sa anumang paraan. Hindi ko sinadyang. 

5. am ashamed to say that lied to you. am really sorry. 

(ako'y napahiya na sabihin na ako nagsinungaling sa iyo. Ako ay talagang paumanhin. 

6. am sorry for not being able to make it to the party. wouldn't have missed it had it not been an emergency. 

(Ako ng paumanhin para sa hindi ma gumawa ito sa partido. Hindi ko sana ay nakuha ito ay hindi ito isang emerhensya. 

7. My apologies for misinterpreting things. 

(Aking pasensiya para 
hindi maunawaan bagay. 

8. still feel guilty about what said yesterday. Please forgive me. 

(Nararamdaman ko pa rin may kasalanan tungkol sa kung ano ang aking sinabi kahapon. Patawarin mo ako. 

9. am extremely sorry for the inconvenience. am at party right now. Can call you back? 

(Ako ay lubhang paumanhin para sa abala Ako sa isang partido ngayon. Pwede ba kitang tawagan ulit?) 

Key words to remember: Regret, Guilt, Apology, Forgive, Ashamed, Sorry 
(Key salita na aalalahanin: panghihinayang, pagkakasala, Paghingi ng tawad Ipatawad mo, Nahihiya Paumanhin) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning