Hello English
Hello English
Hello English
9 'Health' சம்பந்தமான சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article and answer the questions given below
Phrasal verbs for 'Health': 

1. To be under the weather – To feel bit ill have cold because of the weather(மோசமான வானிலை காரணமாக சளி பிடித்தல், சற்று உடல்நிலை சரி இந்த இல்லாமல் இருத்தல்) 

2. To be off colour – To feel bit ill(சற்று உடல்நிலை சரி இந்த இல்லாமல் இருத்தல்) 

3. To come down with something – To catch something (ஏதேனும் ஒரு உடல் நலக்குறைவு) 

4. To look after someone – To take care of someone(உடல் நலமில்லாத ஒருவரைக் கவனித்துக் கொள்ளுதல்) 

5. To fight something off – To try your best to get better (நோயை எதிர்த்து போராடுதல்) 

6. To shake something off – To try to get better 

7. To pass out – To faint suddenly fall asleep from weakness or sickness(உடல் நலமில்லாததால் உறங்குதல்) 

8. To throw up – to vomit to puke(வாந்தி எடுத்தல்) 

9. To swell up swollen – to expand because there’s problem with it(வீங்குதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Now answer these questions and win coins
Q1
10 Win coins
Q2
10 Win coins
Q3
10 Win coins
Click on any word to find out its meaning