Hello English
Hello English
Hello English
Facebook இல் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கில வாக்கியங்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
1. Appreciating someone's photo 

(ஒருவரின் புகைப்படத்தை பாராட்டும் வகையில்) 

a. That is terrific photo! Who clicked it? 

(இந்தப் புகைப்படம் மிகக் பயங்கரமாக உள்ளது! யார் இதை எடுத்தது?) 

b. Wow! You look stunning. (if the photo is of female). 

வாவ்! நீங்கள் வியக்கும் வகையில் இருக்கிறிர்கள்! (ஒரு பெண்ணின் புகைப்படமாக இருந்தால்) 

c. You look amazing. Great picture! 

(நீ பிரம்மாதமாய் இருக்கிறாய். சிறந்த படம்!) 

d. Nice shot! You are very talented photographer. 

(நைஸ் ஷாட்! நீங்கள் ஒரு மிக திறமைசாலியான புகைப்பட கலைஞன்) 

e. That place looks incredible! Amazing picture! 

(அந்த இடம் நம்பமுடியாத வகையில் இருக்கிறது! அற்புதமான படம், !) 

2. Wishing on someone's birthday 

(ஒருவரின் பிறந்த நாள் அன்று வாழ்த்துவது) 

a. Wish you very Happy Birthday! Have great day, and great year ahead. 

(உங்களுக்கு பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்! ஒரு சிறந்த நாளாக மற்றும் வருகிற ஆண்டு சிறந்த ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துக்கள்) 

b. If you are late in wishing: Belated birthday wishes. am sorry that missed wishing you yesterday. 

நீங்கள் வாழ்த்த தாமதமாக்கிவிட்டால்: 

தாமதப்பட்ட பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். நேற்று உங்களை வாழ்த்த மறந்துவிட்டேன் என்னை மன்னிக்கவும். 


3. Thanking someone 

(யாருக்காவது நன்றி தெரிவிக்க) 

a. Thank you so much for the wishes! 

(உங்கள் வாழ்த்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி) 

b. Thanks lot for your compliments! 

(உங்களுக்கு பாராட்டுகளுக்கு நன்றி!) 

c. Thank you for your support. It means lot to me. 

(உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி. இது எனக்கு போதும்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning