Hello English
Hello English
Hello English
பொதுவான பேஸ்புக் வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
14 Facebook Vocabulary words: 

1. Status: நிலை 'Status' message is used to indicate the condition that someone is in at given time or how one is feeling, or what one is doing. 

2. Comment: கருத்து 

3. Share: ஏதாவது பகிர்தல் அல்லது மற்றவர்களுக்கு சொல்ல 

4. Ping: யாருக்காவது செய்தி அனுப்புதல் 

5. Dislike: வெறுப்பை காட்ட 

6. Feed/ News feed: ஊட்டம்/செய்திகள் ஊட்டம் 

7. Update: மேம்படுத்தல் (verb) 

8. Upload: To put data or images onto something (பதிவேற்றம்) 

9. Emoticon Emoji: representation of facial expression such as :) :( (smileys) ஒரு முகபாவம் ஒரு பிரதிநிதித்துவம் ஸ்மைலி போன்றது) 

10. Viral: an image, video, advertisement, etc. that is circulated rapidly on the Internet (இணையத்தில் வீடியோ, விளம்பர, முதலியன பரபரப்பான முறையில் பரவி வருவது. 

11. Subscribe: சந்தாப்படுத்தல் 

12. Meme: this is the name of pictures that also has writing or message on the picture; these are often shared on Facebook (often abbreviated FB); this term also means any idea, style or action which spreads through mimicry. (தகவல் எல்லுதுக்கள் கொண்டம் புகை படங்கள் மூலம் facebook ல் நம் கருத்துக்களை பகிர்வது) 

13. Tag: label attached to someone or something for the purpose of identification or to give other information. On Facebook, photos are 'tagged' to identify the people in them. (அடையாள அல்லது வேறு தகவல் கொடுக்க நோக்கத்திற்காக யாராவது அல்லது ஏதாவது இணைக்கப்பட்ட ஒரு தலைப்பு அல்லது பெயர் Facebook ல் புகைப்படங்களில் இந்து பயன்படுத்தப்படும். 

14. Trending: Becoming popular (பிரபலமடைந்து வருவது) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning