Hello English
Hello English
Hello English
बाटो सोध्नु: अंग्रेज़ीमा
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Ways to ask for directions from someone: 
बाटो सोध्ने ५ तरिका: 

1. Hey, could you please tell me the way to City Center? am new to this city and unable to locate it. 

(हे, के तपाई मलाई सिटी सेन्टरको बाटो बताउन सक्नु हुन्छ? म यो शहरमा नयाँ हो र मैले पहिल्याउनै सकिन. 

2. Hello, could you please guide me to this address? 

(हेलो, के तपाई मलाई यो ठेगानाको बाटो बताउन सक्नु हुन्छ?) 

3. Hi Neha, this is Rajiv. Thank you for your invite yesterday. wanted to know the directions for the venue. Could you explain the same to my cousin? 

(हाई सिता, म राजीव. मलाई भोली आमन्त्रण गर्नु भएकोमा धन्यबाद. मलाई स्थानको बाटो थाहा पाउनु थियो. के तपाई मेरो भाईलाई बताइदिन सक्नु हुन्छ?) 

4. Hey, think have taken wrong turn. am near the Namaste mall. Could you guide me to your place from here? 

(हे, मलाई लाग्छ मैले गलत मोड लिए. म नमश्ते मल छेउमा छु. के तपाई मलाई यहाँबाट तपाईको ठाँऊ सम्म आउने बाटो बताउन सक्नु हुन्छ?) 

5. Hello Ajay, am on my way to your office. Could you tell me few landmarks as am not well aware with the area? 

(हेलो राम, म तपाईको अफिस आउदैछु. के तपाई मलाई थोरै ल्यान्डमार्कहरु बताउन सक्नु हुन्छ किनकी मलाई यो ठाँऊको बारेमा खासै थाहा छैन. 

2. Hello, could you please guide me to this address? 

(हेलो, के तपाई मलाई यो ठेगानाको बाटो बताउन सक्नु हुन्छ?) 

3. Hi Neha, this is Rajiv. Thank you for your invite yesterday. wanted to know the directions for the venue. Could you explain the same to my cousin? 

(हाई नेहा, म राजीव. मलाई भोली आमन्त्रण गर्नु भएकोमा धन्यबाद. मलाई स्थानको बाटो थाहा पाउनु थियो. के तपाई मेरो भाईलाई बताइदिन सक्नु हुन्छ?) 

4. Hey, think have taken wrong turn. am near the Namaste mall. Could you guide me to your place from here? 

(हे, मलाई लाग्छ मैले गलत मोड लिए. म नमश्ते मल छेउमा छु. के तपाई मलाई यहाँबाट तपाईको ठाँऊ सम्म आउने बाटो बताउन सक्नु हुन्छ?) 

5. Hello Ajay, am on my way to your office. Could you tell me few landmarks as am not well aware with the area? 

(हेलो अजय, म तपाईको अफिस आउदैछु. के तपाई मलाई थोरै ल्यान्डमार्कहरु बताउन सक्नु हुन्छ किनकी मलाई यो ठाँऊको बारेमा खासै थाहा छैन. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning