Hello English
Hello English
Hello English
வழி கேட்பது: ஆங்கில மொழியில்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Ways to ask for directions from someone: 

1. Hey, could you please tell me the way to Gandhi circle? am new to this city and unable to locate it. 

நீங்கள் எனக்கு காந்தி வட்டத்திற்கு வழி சொல்ல முடியுமா? நான் இந்த நகரத்திற்கு புதுசு மற்றும் என்னால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. 

2. Hello, could you please guide me to this address? 

(வணக்கம், தயவு செய்து நீங்கள் எனக்கு இந்த முகவரிக்கு வழிகாட்ட முடியுமா?) 

3. Hi Neha, this is Rajiv. Thank you for your invite yesterday. wanted to know the directions for the venue. Could you explain the same to my cousin? 

(ஹாய் நேஹா, நான் ராஜீவ். நேற்றைய உங்கள் அழைப்புக்கு நன்றி. நான் அரங்கத்தின் திசையை அறிய விரும்பினேன். நீங்கள் என் உறவினரிடம் அதே விளக்க முடியுமா?) 

4. Hey, think have taken wrong turn. am near the Oberai mall. Could you guide me to your place from here? 

(ஏய், நான் ஒரு தவறான பாதையில் வந்துவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். நான் ஓபராய் மாலுக்கு அருகில் இருக்கிறேன். நீங்கள் இங்கே இருந்து உங்கள் இடத்திற்கு என்னை வழிநடத்த முடியுமா?) 

5. Hello Ajay, am on my way to your office. Could you tell me few landmarks as am not well aware with the area? 

(ஹலோ அஜய், நான் உங்கள் அலுவலகத்திற்கு வரும் வழியில் இருக்கிறேன். எனக்கு எந்த இடம் பற்றி அதிகம் தெரியாது எனவே நீங்கள் சில நிலக்குறிகளை குறிப்பிட முடியுமா?) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning