Hello English
Hello English
Hello English
ஒரேபோல காட்சியளிக்கின்ற 14 வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
14 Confusing words: 

1. Advise, Advice 

Advise Offer suggestions about the best course of action to someone. (ஒருவரின் சிறந்த செயலை பற்றி பரிந்துரைகளை வழங்க. 

Advice an opinion or recommendation offered as guide to action, conduct, etc. (ஒரு கருத்து அல்லது பரிந்துரை முதலியன ஒரு வழிகாட்டியாக வழங்கப்படுகிறது) 

Example: Neha advised me to give Pooja an advice on what to wear for the party. 

2. Weather, Whether 

Weather the state of the atmosphere at particular place and time as regards heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. (ஒரு வளிமண்டலத்தில் சூழ்நிலை வெப்பம், மேகமூட்டம், வறட்சி, சூரிய ஒளி, காற்று, மழை, முதலியன கருதுகிறது) 

Whether expressing doubt or choice between alternatives. (மாற்று தீர்வுக்கு இடையே ஒரு சந்தேகம் அல்லது தேர்வு வெளிப்படுத்தும். 

Example: Whether you agree to it or not, the weather has become cold. 

3. Alter, Altar 

Alter change in character or composition, typically in comparatively small but significant way. (பொதுவாக ஒரு ஒப்பீட்டளவில் சிறிய ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க வழியில், பாத்திரம் அல்லது கலவை மாற்ற. 

Altar An elevated place or structure before which religious ceremonies may be enacted or upon which sacrifices may be offered. (ஒரு உயர்ந்த இடம் அல்லது அமைப்பு மத சடங்குகள் இயற்றப்படும் அல்லது ஏதேனும் தியாகத்திற்கு வழங்கப்படும்) 

Example: We need to alter the altar. It is very old now. 

4. Principal, Principle 

Principal first in order of importance; main. (முதல் முக்கியத்துவம் பொருட்டு; முக்கிய. 

Principle morally correct behaviour and attitudes. (விறைப்பான சரியான நடத்தை மற்றும் அணுகுமுறைகளை. 

Example: The principal of that school is man of principles. 

5. Bare, Bear 

Bare (of person or part of the body) not clothed or covered. 

Bear large, heavy mammal which walks on the soles of its feet, having thick fur and very short tail 

Bear support; carry the weight of. 

Example: The bear was bare. He was bearing the weight of the tree. 

6. Whole, Hole 

Whole all of; entire. 

Hole hollow place in solid body or surface. 

There were holes in the whole cake. 

7. Prey, Pray 

Prey an animal that is hunted and killed by another for food. 
Pray address prayer to God or another deity. 

The elephant fell prey to the tiger and got hurt. Everybody was praying for the elephant to get well soon. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning