Hello English
Hello English
Hello English
ஆங்கிலத்தில் வாழ்த்துக்கள் வழங்க
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp messages to wish someone luck: 

1. Good luck (அதிர்ஷ்டவசமாக, வெற்றி, நல்ல அதிர்ஷ்டம்) used to express wishes for success. 

(யாரேனும் சம்பளம் அல்லது சன்மானம் பெற்றுவிட்டால் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிப்பது. 

Example: Good luck with your exams! 

2. All the best (இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள்) 

Example: All the best for your trip! 

3. Break leg (மிகவும் நன்றாக செய்ய) use this when someone is about to perform something, or take part in an activity, or is about to take up big task. 

Example: You have practiced lot! Break leg! 

4. Kill it! (மிக சிறப்பாக செய்யவும்) to do something extremely well 

Example: The audience went mad after his performance! He killed it! 

Other terms for luck: 

1. 'Pushing your luck': When you have good luck or good situation, but you try too hard to extend it or get an even better situation, and risk having negative result or losing what you have achieved so far. 

(உங்கள் நிலையில் இருந்து இன்னும் மேலே செல்ல நீங்கள் முயல்வது அப்போது தற்போதையா நிலையை ஆபத்தில் தள்ளுவது, அப்போது 'Pushing your luck' நீங்கள் இதை கூறலாம். 

Example: They offered me the job after very competitive hiring process. wanted to ask for higher starting salary, but felt like that would be pushing my luck. 

2. The luck of the draw 

This phrase means something is completely by chance or random; you cannot control it at all (similar to winning the lottery, when they “draw” – take – the winning ticket completely at random). 

(எதாவது திடீரென்று அல்லது தர்செய்யலாக நமக்கு நன்றாக நிகழ்வது, அப்போது 'the luck of the draw' நீங்கள் இதை கூறலாம். 

Example: You can’t choose who you compete against in the tournament – it’s the luck of the draw. 

3. As luck would have it 

This phrase means “by chance. ” It can be used for both lucky things or unlucky things. 

("தர்செய்யலாக நிகழ்வது" என்பது அர்த்தம். அது நல்லாதவும் இருக்கலாம் இல்லை கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் இரண்டிற்கும் பொருந்தும். 

Example: "I called the doctor to make an urgent appointment and as luck would have it, he was available to see me the very same day. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning