Hello English
Hello English
Hello English
10 Hiring மற்றும் firing சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Hiring and firing vocabulary Words: 

1. Fire: To terminate the employment contract of (an employee), especially for cause (such as misconduct or poor performance). (மோசமான செயல்திறன் அல்லது தவறான செயல்களின் காரணமாக ஒருவரை வேலையிலிருந்து நீக்குதல்) 

2. Get the sack: To be dismissed from employment(வேலையிலிருந்து நீக்கம்) 

3. Lay off: To dismiss (workers) from employment (பணியாட்களை வேலையிலிருந்து நீக்குதல்) 

4. Resign: To quit (a job or position) (வேலையிலிருந்து, பதவியிலிருந்து விடுபடுதல்) 

5. Retire: To withdraw from one's occupation, business, or office; stop working. (பணி ஓய்வு பெறுதல்) 

6. Give notice: To announce one's intent to leave job; to inform an employer that one is leaving. (வேலையிலிருந்து விடுபட விரும்புவதாக நிறுவனத் தலைமைக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவித்தல்) 

7. Notice period: period of time before which an employee, by contract or by courtesy, must inform his/her employer of his/her intention to leave the job. (வேலையிலிருந்து விடுபடுவதை தெரிவிக்க வேண்டிய காலக்கெடு) 

8. Redundancy payment: sum of money given by an employer to an employee who has been made redundant (நிறுவனத்தில் வேலையில்லாததால் அந்த நிறுவனத்தில் ஏற்கனவே வேலையிலிருக்கும் நபருக்கு வேலை கொடுக்காதபோது தரப்படும் பணம்) 

9. Severance pack: severance package is pay and benefits an employee receives when he or she leaves employment at company. (நிறுவனத்தின் வேலையிலிருந்து விடுபடும்போது நிறுவனத்தால் கொடுக்கப்படும் பணம்) 

10. Recruiter: recruiter is someone engaging in recruitment, or the solicitation of individuals to fill jobs or positions within corporation. Recruiters are also called headhunters. (வேலைக்கு ஆள் எடுப்பவர்கள்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning