Hello English
Hello English
Hello English
Congratulating someone on having a baby
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp messages for wishing someone who has had baby: 
(WhatsApp mensahe para sa nagnanais ng isang tao na nagkaroon ng isang sanggol) 

1. Congratulations! Amazing news! hope both the little one and the mother, are doing well. 

(pagbati! Amazing balita! Umaasa ako sa parehong mga maliit na isa at ang ina, ay paggawa ng mabuti 

2. Congratulations on being blessed with baby girl. Daughters are blessing! 

(pagbati sa pagiging mapalad na may isang sanggol na babae. Mga Anak na Babae ay isang pagpapala!) 

3. Just heard the good news, can't wait to see the little one! Congratulations to the whole family! 

(Basta narinig ang mabuting balita hindi ko maaaring maghintay upang makita ang maliit na isa! Binabati kita sa buong pamilya!) 

4. This is an amazing news! wish you all good health and happiness! 

(Ito ay isang kahanga hangang balita Nais ko sa iyo ang lahat ng mabuting kalusugan at kaligayahan!) 

5. Enjoy your parenthood! Very happy for you both! 

(Masiyahan sa iyong pagiging magulang! Napaka masaya para sa iyo pareho!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning