Hello English
Hello English
Hello English
5 ways to Negotiate
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
ways to Negotiate 
(mga paraan upang makipag ayos) 

1. am regular customer here, please consider giving me discount. 

(Ako ay isang regular parokyano dito, mangyaring isaalang alang ang pagbibigay sa akin ng isang discount. 

2. Please quote fair price, will be happy to buy of these. 

(Paki quote ng isang makatarungang presyo, ako ay magiging masaya na bumili ng sa mga ito. 

3. This price is way out of mu budget, please see what you can do. 

(Presyo na ito ay paraan sa labas ng mu badyet, mangyaring tingnan kung ano ang maaari mong gawin. 

4. My friend bought something similar for 20% lower price, please quote fair price. 

(Aking mga kaibigan bumili ng isang bagay na katulad para sa 20% mas mababang presyo, mangyaring quote ng isang makatarungang presyo. 

5. will be needing 10 of those boxes. Let me know the final price. 

(Ako ay nangangailangan ng 10 ng mga kahon. Ipaalam sa akin kung ang pangwakas na presyo. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning