Hello English
Hello English
Hello English
Parent-Teacher meeting
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Parent Teacher meeting(pulong magulang Guro): 

1. How is my child doing? hope there is an improvement from the previous time? 

(Paano ginagawa ang aking anak? Umaasa ako na may isang pagpapabuti mula sa nakaraang panahon?) 

2. Is my child well behaved in the classroom? 

(Ay ang aking anak mabuti ang pagkilos sa silid aralan ?) 

3. Please suggest me how to ensure further improvement in my child's progress. 

(Mangyaring iminumungkahi sa akin kung paano upang matiyak karagdagang pagpapabuti sa pag unlad ng aking anak. 

4. Would you recommend him to take part in extra curricular activities? hope it does not affect his performance. 

(Puwede ba kayong magrekomenda sa kanya upang sumali sa extra curricular na gawain Umaasa ako na hindi ito makakaapekto sa kanyang pagganap. 

5. hope there have not been any complaints for him. 

(Umaasa ako doon ay hindi pa anumang mga reklamo para sa kanya. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning