Hello English
Hello English
Hello English
ஆங்கிலத்தில் ஒருவரை பாராட்டுங்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp messages to compliment someone: 

1. Your WhatsApp profile picture is lovely! You look so beautiful in it! 

(உங்கள் வாட்சப்பில் சுயவிவர படம் அழகாக இருக்கிறது! நீங்கள் அதில் மிகவும் அழகாக இருக்கிறிர்கள்!) 

2. The pictures you shared were amazing! You are very talented photographer! 

(நீங்கள் பகிர்ந்த படங்கள் பிரமிக்க வைக்கின்றது! நீங்கள் மிகவும் திறமையான புகைப்பட நிபுணர்!) 

3. Wow, brilliant pictures. You are so photogenic! 

(ஆஹா, புத்திசாலித்தனமான படங்கள். நீங்கள் புகைப்படத்திற்கு மிகவும் ஏற்றவர்!) 

4. That was breathtaking video! 

(அது மூச்சை அடைக்க வைக்கும் கணியொளி 

5. The food you prepared for the party last night was delectable. wish could cook as well as you do! 

(நீங்கள் நேற்று இரவு விருந்தில் தயாரித்த உணவு மனநிறைவாக இருந்தது. நான் அதே போல் சமைக்க விரும்புகிறேன்!) 

6. just watched the video you sent me. Your kid is really cute and extremely adorable. May God bless her. 

(நான் நீங்கள் எனக்கு அனுப்பின வீடியோவை பார்த்தேன். உங்கள் குழந்தை மிகவும் அழகாக மற்றும் மிகவும் அபிமானதாகவும் உள்ளது. குழந்தையை கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாராக. 

7. Your message was wonderful, thank you for always sharing such great stuff with me! 

(உங்கள் செய்தி அற்புதமாக இருந்தது, எப்போதும் என்னுடன் இது போன்ற பெரிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நன்றி!) 

8. You are so talented. wish had the same flair for singing as you do. 

(நீங்கள் திறமைசாலி. நானும் உங்களைப்போல் பாட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். 

9. You look so handsome. love the way you carry your suits. You look dapper in them. 

(நீங்கள் பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறிர்கள். நீங்கள் கோட் அணியும் விதம் மிகவும் அற்புதமாக இருக்கிறது. நீங்கள் அதில் எடுப்பாக தோற்றுகிறிர்கள். 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning