Hello English
Hello English
Hello English
WhatsApp ல் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
14 WhatsApp Chat Abbreviations: 

1. BRB Be Right Back (இப்போது வந்துவிடுகிறேன்) 

2. BTW By The Way (சொல்ல போனால்) 

3. OMG Oh My God (அட கடவுளே) 

4. POV Point Of View (கண்ணோட்டத்தில்) 

5. TBH To Be Honest (நேர்மையாக இருக்க வேண்டும்/உண்மைய சொன்னால்) 

6. FYI For Your Information (உங்களுடைய தகவலுக்கு) 

7. TTYL Talk To You Later (உன்னோடு பிறகு பேசுகிறேன்) 

8. LOL Laugh Out Loud (சத்தமாக சிரிக்க) 

9. DND Do Not Disturb (தொந்தரவு செய்யாதீர்) 

10. ASAP As Soon As Possible (முடிந்தளவு விரைவில்) 

11. DP Display Picture (காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட படம்) 

12. NTN Nothing (ஒன்றுமில்லை) 

13. THX Thanks (TY Thank you/நன்றி) 

14. Bcoz Because (ஏனெனில்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning