Hello English
Hello English
Hello English
Whatsapp உரையாடல்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp Chat Messages: 

1. Howdy? How are you?/ How are you doing? (எப்படி இருக்கிறீர்கள்?) 

2. Wassup/Whaddup What's up (என்ன விஷயம்) 

3. Wbu? What about you? (உன்னை பற்றி என்ன?) 

4. lol laugh out loud (சத்தமாக சிரிக்க) 

5. g2g got to go (போக வேண்டும்) 

6. imy miss you (உங்களைப் பார்க்காமல் இருக்கவே முடியவில்லை) 

7. np no problem (எந்த பிரச்சினையும் இல்லை) 

8. ppl people (மக்கள்) 

9. pls please (தயவு செய்து) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning