Hello English
Hello English
Hello English
Good Morning मैसेज अंग्रेज़ी में
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
WhatsApp Good Morning messages: 
(8 WhatsApp Magandang umaga mga mensahe) 

1. Every morning you have two choices, continue your sleep with dreams or wake up and chase your dreams. Good Morning! 

(Tuwing umaga mayroon kang dalawang mga pagpipilian, ipagpatuloy ang iyong pagtulog sa panaginip man, gisingin at habulin ang iyong mga pangarap. Magandang umaga!) 

2. Just the thought of you brightens up my morning. 

(Basta ang naisip ng sa iyo nakapapaliwanag ang aking umaga. 

3. Every day is the start of something beautiful. Good Morning. 

(Araw araw ay ang simula ng isang bagay na maganda Magandang umaga. 

4. smile is great way to start off your day. Good Morning. 

(Ang isang ngiti ay isang mahusay na paraan upang simulan ang patay ang iyong araw. Magandang umaga. 

5. Start your day with smile and lots of joy in your heart. Be positive that everything will be okay and full of happiness. Good Morning! 

(Simulan ang iyong araw na may ngiti at maraming ng kagalakan sa iyong puso. Maging positibo na ang lahat ay magiging 
mabuti at puno ng kaligayahan. Magandang umaga!) 

6. Waking up to new day is gift, appreciate it and do remember you are loved. Good morning and have splendid day. 

(Nakakagising up sa isang bagong araw ay isang regalo, Pinahahalagahan ito at matandaan ikaw ay minamahal. Magandang umaga at magkaroon ng isang kahanga hanga araw. 

7. Wake up each day and be thankful for life. Good Morning. 

(Gumising sa bawat araw at maging nagpapasalamat para sa buhay. Magandang umaga. 

8. Good Morning sweetheart! It is big day for you. All the best. 

(Magandang umaga syota Ito ay isang malaking araw para sa iyo. buwenas. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning