Hello English
Hello English
Hello English
Interviewக்கு தயாராகுதல்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
things to say at an interview: 

1. am hard working, and diligent. do whatever it takes to get the job done, sometimes working 12 hour days if deadline demands so. (நான் கடுமையாக உழைப்பவன் மற்றும் விடாமுயற்சி கொண்டவன். நான் ஒரு வேலையை முடிக்க என்ன செய்ய வேண்டுமானாலும் செய்வேன், சில நேரங்களில் வேலை 12 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை என்றாலும் கெடுக்குள் முடிக்க நான் தயார். 

2. am usually really organized, and plan my day well. In most situations, am able to deliver on time by effectively managing usual hours at work. (நான் உண்மையில் எப்போதும் தயாராக இருப்பேன், மற்றும் என் நாளை சரியாக திட்டமிட்டு வைத்திருப்பேன். பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில், நேரத்தை சரியாக கடைபிடித்து வேலையை சரியான நேரத்துக்குள் என்னால் முடிக்க முடியும். 

3. When it comes to stretched targets, or certain organizational challenges that need extra hours, am always willing to step in. (இலக்குகளை நீடித்து வரும் போது, அல்லது கூடுதல் நேரம் தேவைப்படும் சில அமைப்பு ரீதியான சவால்கள் என்றாலும், நான் எப்போதும் அடியெடுத்து வைக்க தயாராக இருக்கிறேன். 

4. am very hard working. do whatever it takes to get the job done, and do not shy away from putting in extra hours if needed. (நான் மிகவும் கடுமையாக உழைக்கிறவன். நான் ஒரு வேலையை முடிக்க என்ன செய்ய வேண்டுமானாலும் செய்வேன், கூடுதல் நேரம் தேவைப்பட்டால் வேலை செய்ய வெட்கபடமட்டென். 

5. build great relationships with my peers as well as with the customers. My interpersonal skills come in useful in my roles as sales associate. (நான் என் சக உழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்ல உறவு முறை மேற்கொள்வேன். என் தனிப்பட்ட திறமைகள் ஒரு விற்பனை கூட்டாளியாக என் பணி நன்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

6. am adept at handling chaotic situations. am organized, and can help bring order to chaos. 

7. am quite creative, and can really shine when it comes to thinking outside the box. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning