Hello English
Hello English
Hello English
உலர் பழங்கள் பெயர் - ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
14 Names of dry fruits: 

1. Almond Nut பதாம் பருப்பு 
2. Apricot dried உலர்ந்த சர்க்கரை பாதாமி 
3. Betel nut பாக்கு 
4. Cashew nut முந்திரிப்பருப்பு 
5. Chestnut கஷ்கொட்டை 
6. Coconut தேங்காய் 
7. Cudpahnut கிட்பஹ்னுட் 
8. Currant திராட்சை வத்தல் 
9. Dates Dried உலர்ந்த பேரிச்சை 
10. Fig அத்தி 
11. Groundnuts, Peanuts நிலக்கடலை 
12. Pine Nuts தேவதாரு கொட்டைகள் 
13. Pistachio Nut பிஸ்தா 
14. Walnuts அக்ரூட் பருப்புகள் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning