Hello English
Hello English
Hello English
8'Damage' சம்பந்தமான அருஞ்சொற்பொருள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Other words for 'Damage': 

1. Harm: physical injury, especially that which is deliberately inflicted (வேண்டுமென்றே உடலில் காயம் ஏற்படுத்துதல்) 

2. Injury: an act that damages or hurts (காயம்) 

3. Destruction: the action or process of destroying something (கட்டிடத்தை இடித்தல்) 

4. Mar: to ruin or diminish the perfection or wholeness of (முழுமையாக இருக்கும் ஒன்றை அழித்தல்) 

5. Vandalism: willful or malicious destruction or defacement of public or private property (பொதுச்சொத்தை சூறையாடுதல்) 

6. Impairment: to diminish in function, ability, or quality (தரத்தை இயக்கத்தை குறைத்தல்) 

7. Defilement: to make unclean or impure (அசுத்தப்படுத்துதல்) 

8. Havoc: widespread destruction (பெரிய அளவிலான அழிவு) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning