Hello English
Hello English
Hello English
7 'SMILE' என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
'SMILE' Antonyms: 

1. Frown: furrow one's brows in an expression indicating disapproval, displeasure, or concentration (ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, பிடிக்கவில்லை என்பதைக் காட்டும் விதமாக புருவங்களை உயர்த்துதல்) 

2. Scowl: an angry or bad tempered expression (கோபமான வெளிப்பாடு) 

3. Glare: stare in an angry or fierce way. (கோபமாக முறைத்தல்) 

4. Lour: look angry or sullen (முன்கோபம்) 

5. Grimace: an ugly, twisted expression on person's face, typically expressing disgust, pain, or wry amusement. (கோபமான, எரிச்சலான முகபாவனை) 

6. Sneer: contemptuous or mocking smile, remark, or tone (பெயருக்கு சிரித்தல்) 

7. Wince: make slight involuntary grimace or shrinking movement of the body out of pain or distress. (வலி, எரிச்சல் போன்றவைகளால் உடலில் சிறு மாற்றத்தைக் காட்டுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning