Hello English
Hello English
Hello English
6 வழிகளில், உங்கள் வீட்டிற்கு ஒருவரை அழைத்தல்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Inviting someone to your house: 

1. Oh, have this book want to lend you! Want to stop by my house and I'll give it to you? (நான் இந்தப்புத்தகத்தை உனக்கு கொடுக்க விரும்புகிறேன்! என் வீட்டிற்கு வாருங்கள் நான் தருகிறேன்) 

2. My roommates just started making pasta, you have to come over. (என் அறை நண்பர்கள் பாஸ்தா தயாரிக்கிறார்கள், நீங்கள் அவசியம் வரவேண்டும்) 

3. Hey, you should come to my place, we will watch our favorite TV show together. (நீங்கள் என் இடத்திற்கு வரவேண்டும், நமக்குப் பிடித்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை நாம் சேர்ந்து பார்க்கலாம்) 

4. You'd love my dog. You should come over and meet him sometime. (நீங்கள் என் நாயை விரும்புவீர்கள். ஒரு நேரம் நீங்கள் என் வீட்டிற்கு வந்து அவனைச் சந்திக்க வேண்டும்) 

5. think my room needs makeover. heard you are good at decoration. Why don't you come over sometime? (என் அறையை சற்று மேம்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் சிறப்பாக அழகுபடுத்துவீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன். ஏன் நீங்கள் ஒருதடவை வரக்கூடாது?) 

6. How about cup of coffee at my place? (என் இடத்திற்கு வந்து ஒரு கப் காபி சாப்பிடலாமே) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning