Hello English
Hello English
Hello English
7'TURN' சம்பந்தமான வினைச்சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
'TURN' Phrasal Verbs: 

1. Turn around: Change direction and go/look the other way (செல்லும் திசையை மாற்றுதல், வேறு வழிகளைப் பார்த்தல்) 

2. Turn away: Not allow someone to enter place (ஒரு இடத்தற்கு ஒருவரை வரவிடாமல் தடுத்தல்) 

3. Turn down: Decrease volume or heating/air conditioning (சத்தத்தைக் குறைத்தல், அல்லது AC/Heater போன்றவற்றில் குளிர் அல்லது சூட்டின் அளவைக்குறைத்தல்( 

4. Turn into: become (உருவாகுதல்) 

5. Turn over: to invert (தலைகீழாக மாற்று) 

6. Turn up: appear (தோன்றுதல்) 

7. Turn off: Stop machine, electronic device, or light (இயக்கத்தை நிறுத்துதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning