Hello English
Hello English
Hello English
6 'Demand' சம்பந்தமான வினைச்சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Phrases for 'Demand': 

1. Bow to someone's demands: to yield to someone's demands; to agree to do something that someone has requested. (ஒருவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஒரு காரியத்தைச் செய்ய ஒத்துக் கொள்ளுதல்) 

2. Demand something from someone: to command that something be received from someone or group or something (ஒருவரிடமிருந்தோ அல்லது ஒரு குழுவிடமிருந்து ஏதாவது ஒன்றைக் கோருதல்) 

3. In great demand: wanted by many people (பெரும்பாலானவர்களின் விருப்பம்) 

4. Rush on something: large demand for something. (ஒரு விசயத்திற்காக பெரும் கிராக்கி) 

5. Make demands on: Urgently require something of someone (ஒருவருக்கு அவசரமாக ஒன்று தேவைப்படுதல்) 

6. On demand: 
When presented for payment (பணம் செலுத்தும்போது காட்டுதல்) 
When needed or asked for(தேவைப்படும்போது அல்லது கேட்கும்போது காண்பித்தல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning