Hello English
Hello English
Hello English
6 தினசரி பயன்படும் Idioms
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Idioms: 

1. Give it shot Try. (முயற்சி செய்) 

2. Speak your mind Say what you really feel. (உண்மையிலேயே நீ என்ன உணர்கிறாய் என்று சொல்) 

3. piece of cake Very easy. (மிக எளிமையான) 

4. Slipped my mind forgot. (நான் மறந்துவிட்டேன்) 

5. Cross your fingers For good luck. (வாழ்த்துதல்) 

6. Be in hot water Be in trouble. (ஏதாவது ஒரு சங்கடம், பிரச்சனையில் இருத்தல்) 

7. It cost an arm and leg It was expensive. (மிக அதிக விலையுள்ள) 

8. It's in the bag It's certainty. (நிச்சயமான) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning