Hello English
Hello English
Hello English
5 'Commit' சம்பந்தமான மரபுச்சொற்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
'Commit' Phrasal Verbs: 

1. Commit oneself on something: to agree to something; to promise or pledge to do something. (ஒரு செயலைச் செய்வதாக உத்திராவதம், உறுதி அளித்தல்) 

E. g. I'm sorry, but can't commit myself on this matter until know more details. 

2. Commit someone or something for something: to promise someone or something for particular purpose or time. (ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்லது குறிப்பிட்ட நேரத்தற்கு நான் இருப்பேன் என உத்திரவாதம் கொடுப்பது) 

E. g. can't commit myself for Friday night. We are unable to commit any more funds for your project. 

3. Commit someone or something to something: to pledge or assign someone or something to something. 
E. g. The boss committed Ralph to the task. (ஒரு செயலுக்கு ஒருவரை நியமித்தல்) 

4. Commit something to memory: to memorize something. (ஒரு விசயத்தை ஞாபகத்தில் நிறுத்துதல்) 

E. g. Do we have to commit this poem to memory? 

5. Commit to someone: to marry or enter into an exclusive relationship with another person. ஒருவரோடு திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்தல்) 

E. g. Jane says she loves me, but she's not ready to commit to any one person. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning