Hello English
Hello English
Hello English
15 விலங்கு மற்றும் பறவைகள் சப்தங்கள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Animal Sounds: 

1. Bats – screech (கீச்சிடுதல்) 

2. Bears – roar, growl (உறுமுதல்) 

3. Cats – mew, meow, purr (மெல்லிய உறுமல்) 

4. Crickets – chirp 

5. Chimpanzees – scream (அலறுதல்) 

6. Elephants – trumpet (பிளிறுதல்) 

7. Frogs/toads – croak (கரகரத்தல், தவளைச் சத்தம்) 

8. Horses – neigh (கணைத்தல்) 

9. Mice/Rats – squeak (எலிச்சத்தம்) 

10. Monkeys – scream (அலறுதல்) 

11. Owls – hoot (ஆந்தைச்சத்தம்) 

12. Parrots – squawk (கிளிப்பேச்சு) 

13. Pigeons – coo (கூவுதல்) 

14. Snakes – hiss (சீறுதல்) 

15. Whales – sing (பாடுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning