Hello English
Hello English
Hello English
10 ನಾಯಿಯ ತಳಿಗಳು
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Dog Breeds: 

1. Pug: dog of dwarf breed like bulldog with broad flat nose and deeply wrinkled face (ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮೂಗು ಹಾಗು ಸುಕ್ಕಲುಗಟ್ಟಿದ ಮುಖದ ಕುಬ್ಜ ತಳಿಯ ನಾಯಿ) 

2. Siberian Husky: it is recognizable by its thickly furred double coat, erect triangular ears, and distinctive markings. (ದಪ್ಪನೆಯ ಹೊರ ತುಪ್ಪಳ, ನಿಗುರಿದ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಯ ತಳಿ. 

3. Labrador: retriever of breed that most typically has black or yellow coat, widely used as gun dog or as guide for blind person. (ಕಪ್ಪನೆಯ ಅಥವಾ ಹಳದಿಯ ತುಪ್ಪಳಿನ ನಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುರುಡುವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

4. Dalmatian: dog of large, white short haired breed with dark spots. (ಎತ್ತರನೆಯ, ಬಿಳಿಯ ಚರ್ಮದಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಯ ತಳಿ. 

5. German Shepherd: large, brown and black dog, often used for guarding buildings and in police work (ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಗಿನ ಹಾಗು ಕಂಡು ಬಣ್ಣದ ನಾಯಿ, ಸಮ್ಸನ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) 

6. Beagle: small hound of breed with short coat, used for hunting hares. (ಮೊಲದ ಬೇಟೆಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿಯ ತಳಿ. 

7. Rottweiler: large powerful dog of tall black and tan breed. (ಎತ್ತರವಾದ ಹಾಗು ಕಪ್ಪನೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಿಯ ತಳಿ. 

8. Poodle: dog of breed (of which there are several varieties) with curly coat that is often ornamentally clipped. (ಉದ್ದ ರೋಮವುಳ್ಳ ನಾಯಿ) 

9. Bull dog: compact muscular short haired dogs having widely separated forelegs and an undershot lower jaw that were developed in England to fight bulls. (ದೊಡ್ಡ ತಲೆಯ ಜಾತಿ ನಾಯಿ) 

10. Chihuahua: very small dog of smooth haired large eyed breed originating in Mexico (ಮೃದುವಾದ ಕೇಶ ಹೊಂದಿದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ತಳಿ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning