Hello English
Hello English
Hello English
10 நாய் வகைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Dog Breeds: 

1. Pug: dog of dwarf breed like bulldog with broad flat nose and deeply wrinkled face (தட்டையான மூக்கும், சுருக்கம் நிறைந்த முகத்தை உடைய குட்டைவகை நாய்) 

2. Siberian Husky: it is recognizable by its thickly furred double coat, erect triangular ears, and distinctive markings. (அடர்த்தியான ரோமங்களும், நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் காதுகளையும் உடைய ஒரு வகை நாய்) 

3. Labrador: retriever of breed that most typically has black or yellow coat, widely used as gun dog or as guide for blind person. (கருப்பு அல்லது மஞ்சள் நிறத்தில் தோல் பெற்றிருக்கும் இந்த வகைநாய் பொதுவாக கண் தெரியாதவர்களின் வழிகாட்டியாக பயன்படும்) 

4. Dalmatian: dog of large, white short haired breed with dark spots. (பெரிய உருவமுடைய, குட்டையான வெள்ளை முடிகள் மற்றுமு் கருப்பு நிற புள்ளிகளை உடைய ஒருவகை நாய்) 

5. German Shepherd: large, brown and black dog, often used for guarding buildings and in police work (பெரிய உருவமுடைய, கருப்பு மற்றும் காப்பி நிறமுடைய நாய், பொதுவாக வீட்டுக்காவலுக்கு பயன்படும்) 

6. Beagle: small hound of breed with short coat, used for hunting hares. (குட்டையான, தொங்கும் காதுகளை உடைய நாய், பொதுவாக முயல்களை வேட்டையாட பயன்படுத்தப்படும்) 

7. Rottweiler: large powerful dog of tall black and tan breed. (உயரமான மிக வலிமையான ஒரு வகை நாய்) 

8. Poodle: dog of breed (of which there are several varieties) with curly coat that is often ornamentally clipped. (சுருள் முடிகளை உடைய ஒரு வகை நாய், பல வகைகள் உள்ளது) 

9. Bull dog: compact muscular short haired dogs having widely separated forelegs and an undershot lower jaw that were developed in England to fight bulls. (காளை மாட்டுடன் சண்டையிட பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை குட்டை ரக நாய்) 

10. Chihuahua: very small dog of smooth haired large eyed breed originating in Mexico (மெக்ஸிகோவை பூர்வீகமாக கொண்ட மென்மையான முடிகளை உடைய மிகச்சிறிய நாய்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning