Hello English
Hello English
Hello English
11 Good bye சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Goodbye Vocabulary: 

1. To see (somebody) off: to accompany somebody to the point of departure for trip and say goodbye upon departure (பயணப்படுகின்ற ஒருவரோடு சென்று வழியனுப்பிவிட்டு goodbye சொல்லுதல்) 

2. To be sorely missed: to really miss someone (கடுமையாக ஒருவரின் பிரிவால் வருத்தப்படுதல்) 
'Sorely' is used to emphasize that feeling such as disappointment or need is very strong. 

3. send off: demonstration of affection when saying goodbye to someone sometimes party (வழியனுப்பி வைத்தல்) 

4. To go for good: to leave permanently (நிரந்தரமாக ஒரு இடத்திலிருந்து கிளம்புதல்) 

5. To stay in touch: keep in contact (எப்போதும் தொடர்பில் இரு) 

6. To lose touch (with somebody): to no longer communicate with someone (ஒருவரோடு அவர் சென்ற பின் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாது இருத்தல்) 

Ways to say goodbye: (goodbye சொல்லும் முறைகள்) 

1. So long: greeting used when leaving or departing from person or place. (கிளம்பும்போது சொல்கின்ற ஒரு வாழ்த்து) 

2. Farewell: used to express good wishes on parting. (பிரிவு உபசாரம்) 

3. See you later: said when parting from someone. (ஒருவரை விட்டு பிரிந்து செல்லும்போது கூறும் வார்த்தை) 

4. Take care: said to someone on leaving them. (ஒருவரை விட்டு பிரிந்து கிளம்பும்போது, உடலை நன்றாகப் பார்த்துக்கொள் என்று சொல்வது) 

5. See you later, alligator: 
The expression is "See you later, Alligator, to which you should answer, "After while, Crocodile!" It's fun way of saying goodbye. "See you later, Alligator, என்று ஒருவர் சொன்னால் "After while, Crocodile!" என்று நீங்கள் திருப்பிச் சொல்லலாம் (வேடிக்கையாக சொல்வது)) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning