Hello English
Hello English
Hello English
9 Fitness சம்பந்தமான வார்த்தைகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Fitness Words: 

1. Spot: When someone assists another person with an exercise. (உடற்பயிற்சியில் ஒருவர் மற்றவர்க்கு உதவுதல்) E. g. “Can you spot me?” or “I need spotter. ” 

2. Rep: Short for repetitions. This is how many times you do single exercise in row. (Repetition என்பதைச் சுருக்கி rep என்று கூறுவது) 
E. g. “I did shoulder presses for 12 reps at that weight”. 

3. Super Set: Refers to combination of complimentary exercises done back to back in one “super set” with little to no rest. (ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்யக்கூடிய இணை உடற்பயிற்சிகள்) 
E. g. “I did super set of shoulder presses and lateral raises” 

4. Circuit: This is series of different exercises that are performed back to back with little to no rest. சுழற்சி முறையில் இடைவெளியின்றி செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சிகள்) 

5. Ripped: Someone is ripped when they have very low body fat and muscle separation is visible and defined. (உடலில் கொழுப்பு குறைந்து உடல் தசைகள் தனியாகத் தெரிவது) 
E. g. “That guys is ripped!” 

6. Cut: Refers to the sharp lines of definition around muscles. (உடல் தசைகளுக்கிடையே தனியாகத் தெரியும் கோடு) 
E. g. “I can see the cuts in your legs. ” 

7. Lean Mass: Refers to the amount of muscle you have. (எந்த அளவு தசை உங்களுக்கு உள்ளது என்பதைக் குறிப்பது) 

8. BMR: Basal Metabolic Rate, which is the amount of calories you burn at rest. (ஓய்வில் நீங்கள் எவ்வளவு கலோரி எரிக்கிறீர்கள் என்ற அளவு) 

9. Intervals: Interval training is when you train at low intensity for period of time, followed by high intensity. (மிதமான உடற்பயிற்சி கொஞ்சகாலம் செய்து, பின் கடும் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளுதல்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning