Hello English
Hello English
Hello English
छुट्टी निवेदन पत्र
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Leave Application Sample: 

Dear Sir, 

wish to inform you that am getting married next year, in January 2017. want to request official leave to get prepared for my wedding ceremony. Kindly grant me leave for two weeks starting December 25th 2016. shall resume work from 8th January 2017. 
(म तपाईलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि अर्को वर्ष 2017 जनवरीमा म बिहे गर्दै छु. बिहेको तयारी गर्नु पर्ने भएकोले म तपाई संग औपचारिक छुट्टीको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु. कृपया 25 डिसेम्बर 2016 बाट मलाई दुई हप्ताको छुट्टी लिने अनुमती प्रदान गर्नुहोस. म जनुवरी 2017 बाट फेरी काम सुरु गर्ने छु. 

An official invitation for our wedding ceremony will follow soon. hope you would be able to attend our wedding ceremony. 
(बिवाह समारोहको औपचारिक निम्तो छिट्टै तपाई समक्ष आइपुग्ने छ. म आशा गर्छु तपाई हाम्रो बिवाह समारोहमा उपस्थित हुनु हुनेछ. 

In my absence, have requested Isha to manage all high priority tasks that were on my plate. will try my best to be available over emails for anything urgent. 
(मेरो अनुपस्तिथिमा, मैले ईशालाई सबै मेरो ज़रूरी कामको जिम्बेवारी बहन गर्दिन अनुरोध गरेको छु. म कोशिश गर्नेछु कि केहि पनि ज़रूरी कामको लागि म इ मेलमा उपलब्ध रहने छु. 

Thank you for your consideration. 
(बुझिदिनु भएकोमा धन्यवाद. 

Regards, 
Ramesh Roy 
Senior Sales Executive 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning